Απαγορεύεται για 3 μήνες το ψάρεμα ξιφία

Στόχος η προστασία του.

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενημερώνει τους επηρεαζόμενους αλιείς, αλλά και το ευρύ κοινό ότι κατ’ εφαρμογή εθνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών (ICCAT), που αφορά σε διαχειριστικά μέτρα για το Μεσογειακό Ξιφία, απαγορεύεται η αλιεία του Ξιφία στη Μεσόγειο κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Μαρτίου 2022.

Κατά την κλειστή περίοδο αλιείας Ξιφία, απαγορεύεται, τόσο η αλιεία Ξιφία (είτε στοχευόμενη ή και ως παρεμπίπτων αλίευμα), όσο και η εκφόρτωση, μεταφόρτωση και διατήρηση επί του σκάφους αλιευμάτων του είδους Ξιφία. Συνεπώς, όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων Ξιφία πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 24:00.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε παράβαση αναφορικά με την απαγόρευση αλιείας ή/και την εμπορία νωπών προϊόντων Ξιφία κατά την κλειστή περίοδο 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Μαρτίου 2022, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το ΤΑΘΕ στο τηλέφωνο παγκύπριας επικοινωνίας 99 834357.

Οι χρονικές απαγορεύσεις αλιείας του Ξιφία αποτελούν ένα από τα διαχειριστικά μέτρα για την προστασία και αποκατάσταση των αποθεμάτων του στη Μεσόγειο.

Η δημοσίευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014 -2020.

Πηγή philenews.com

Follow Vantagemag on Instagram to see the latest news