Όταν το ματωμένο φεγγάρι «ανέτειλε» στο Μάτι

Η νύχτα πέφτει στο Μάτι, τέσσερις μέρες μετά τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου που βύθισε στο πένθος όλη την χώρα. Ένα ειδυλλιακό φεγγάρι κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό, όσο στη γη κυριαρχεί η απόλυτη καταστροφή. Το φεγγάρι είναι ματωμένο, όπως και οι ζωές όλων όσων έζησαν την τραγωδία αυτών των ημερών.

Την ίδια ώρα οι νεκροί φτάνουν τους 88 και διαρκώς αυξάνονται. Άνθρωποι ακόμα αγνοούνται και οι ευθύνες αναζητούνται.

Οι εικόνες του ματωμένου φεγγαριού, πάνω από το «ματωμένο Μάτι» συγκλονίζουν.

Êáèþò ôï óêïôÜäé Ýðåöôå ðÜíù áðü ôï êáôåóôñáìÝíï áðü ôçí ðõñêáãéÜ ÌÜôé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÑáöÞíáò,ç ÐáíóÝëçíïò öÜíçêå óôçí èÜëáóóá.Óôçí ðáñáëßá ðïõ åêáôïíôÜäåò Üíèñùðïé êáôÝöõãáí ðñïêåéìÝíïõ íá ãëõôþóïõí áðü ôçí öùôéÜ ðïõ ôïõò êõíçãïýóå.ÓÞìåñá ïé åðéóôÞìïíåò ëÝíå ðùò åßíáé ôï ìåãáëýôåñï ìáôùìÝíï öåããÜñé.Ãéá ôïõò êáôïßêïõò óôï ÌÜôé ðïõ ãëýôùóáí,åßíáé ðñÜãìáôé ìáôùìÝíï, ÐÝìðôç 27 Éïõëßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Êáèþò ôï óêïôÜäé Ýðåöôå ðÜíù áðü ôï êáôåóôñáìÝíï áðü ôçí ðõñêáãéÜ ÌÜôé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÑáöÞíáò,ç ÐáíóÝëçíïò öÜíçêå óôçí èÜëáóóá.Óôçí ðáñáëßá ðïõ åêáôïíôÜäåò Üíèñùðïé êáôÝöõãáí ðñïêåéìÝíïõ íá ãëõôþóïõí áðü ôçí öùôéÜ ðïõ ôïõò êõíçãïýóå.ÓÞìåñá ïé åðéóôÞìïíåò ëÝíå ðùò åßíáé ôï ìåãáëýôåñï ìáôùìÝíï öåããÜñé.Ãéá ôïõò êáôïßêïõò óôï ÌÜôé ðïõ ãëýôùóáí,åßíáé ðñÜãìáôé ìáôùìÝíï, ÐÝìðôç 27 Éïõëßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Êáèþò ôï óêïôÜäé Ýðåöôå ðÜíù áðü ôï êáôåóôñáìÝíï áðü ôçí ðõñêáãéÜ ÌÜôé óôçí ðåñéï÷Þ ôçò ÑáöÞíáò,ç ÐáíóÝëçíïò öÜíçêå óôçí èÜëáóóá.Óôçí ðáñáëßá ðïõ åêáôïíôÜäåò Üíèñùðïé êáôÝöõãáí ðñïêåéìÝíïõ íá ãëõôþóïõí áðü ôçí öùôéÜ ðïõ ôïõò êõíçãïýóå.ÓÞìåñá ïé åðéóôÞìïíåò ëÝíå ðùò åßíáé ôï ìåãáëýôåñï ìáôùìÝíï öåããÜñé.Ãéá ôïõò êáôïßêïõò óôï ÌÜôé ðïõ ãëýôùóáí,åßíáé ðñÜãìáôé ìáôùìÝíï, ÐÝìðôç 27 Éïõëßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)