Αφιέρωμα Σπίτι: Παιχνίδισµα όγκων, µε καµπύλες και ευθείες γραµµές

Στο γραφείο Γ&Σ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ, επικρατεί η λογική της οµάδας µε κοινούς στόχους, τη δηµιουργικότητα και τις νέες ιδέες.

Το γραφείο  Γ&Σ Νικολεττου Αρχιτέκτονες – Πολιτικοί Μηχανικοί EΠΕ βρίσκεται στο Παραλίµνι και ιδρύθηκε το 2000 από την Στάλω Νικολέττου, Αρχιτέκτονα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τον Γιώργο Νικολέττο – Πολιτικό Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το γραφείο απαρτίζεται από µια οµάδα από αρχιτέκτονες, µηχανικούς και σχεδιαστές. Αναλαµβάνει διάφορα είδη έργων, όπως ιδιωτικές  κατοικίες, συγκροτήµατα  κατοικιών και διαµερισµάτων, εµπορικούς χώρους, γραφεία και ανακαινίσεις.

Βασικοί παράµετροι που ακολουθούν για το σχεδιασµό των έργων που αναλαµβάνουν, η λειτουργικότητα, η αισθητική ικανοποιητική προσέγγιση και η ένταξη στο περιβάλλον και εναρµόνιση µε το κλίµα του τόπου (χρήση υλικών που να προσαρµόζονται και να έχουν αντοχή στις καιρικές συνθήκες – αξιοποίηση προσανατολισµού). Επιπρόσθετα, η εναρµόνιση µε τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία και ο οικονοµικός προϋπολογισµός του ιδιοκτήτη – χρήστη του προτεινοµένου χώρου.

Ιδιαίτερη σηµασία, αποτελεί ο χρήστης του κάθε χώρου. Εξετάζουν προσεκτικά τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του και επιδιώκουν την ενεργό του συµµετοχή στην όλη διαδικασία του σχεδιασµού. Η δουλειά τους χαρακτηρίζεται από ένα παιχνίδισµα όγκων, µε καµπύλες και ευθείες γραµµές δίνοντας το αίσθηµα της κίνησης και µε τη χρήση χρωµάτων δηµιουργείται ο σκιασµός των όγκων κάτω από το δυνατό µεσογειακό ήλιο.

Συνεπώς στόχος τους, είναι να δηµιουργούν κτίρια που να ξεφεύγουν από την ταµπέλλα του «µοντέρνου» ή «κλασσικού» και την ταξινόµηση τους µε µια συγκεκριµένη ονοµασία αλλά να εκφράζουν και να ικανοποιούν τον κάθε χρήστη και παράλληλα την οµάδα του γραφείου Γ&Σ Νικολέττου, ως µελετητές.

Οδός: Λεωφόρος 1ης Απριλίου 23, Παραλίµνι

Τηλέφωνο: 23 741425

Facebook: Γ & Σ Νικολέττου Αρχιτέκτονες – Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΠΕ