Αφιέρωμα Λογιστικά γραφεία: Audit Assist Pro

Το γραφείο Audit Assist Pro, ιδρύθηκε το 2011, ξεκινώντας με τρία άτομα αναλαμβάνοντας αρχικά πελάτες από την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Σήμερα, με δεκατρία άτομα στο δυναμικό της, η εταιρεία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε όλους τους πελάτες που αναλαμβάνει, είτε σε Παγκύπρια είτε σε διεθνή βάση.

Σήμερα, βάση και των νέων νομοθεσιών που έχουν εφαρμοστεί είναι πλέον απαραίτητο, ο κάθε επαγγελματίας λογιστής που παρέχει λογιστικές υπηρεσίες όπως κατέχει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Επιπλέον, αν το γραφείο θα παρέχει και ελεγκτικές υπηρεσίες τότε είναι απαραίτητο επιπλέον πιστοποιητικό άσκησης ελεγκτικού επαγγέλματος. Αυτά τα τυπικά πλέον διαπιστευτήρια που εκδίδονται από τον ΣΕΛΚ, εκδίδονται μετά από υποβολή των πιστοποιητικών μόρφωσης, εκπαίδευσης και εμπειρίας από το διευθυντικό προσωπικό του κάθε λογιστικού/ ελεγκτικού γραφείου.

Αυτά πλέον λογαριάζονται ως τα ελάχιστα τυπικά προσόντα, τα οποία ο κάθε εγκεκριμένος λογιστής ή/και ελεγκτής θα πρέπει να κατέχει όταν παρέχει τέτοιες υπηρεσίες σε πελάτες. Στο παρελθόν αυτά τα τυπικά προσόντα ήταν αρκετά ή η νόρμα όσο αφορούσε την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες, τώρα αυτό έχει αλλάξει.

Το κάθε γραφείο για να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο πρέπει να αντιλαμβάνεται τον πελάτη του, τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των στόχων τους. Η αρχική κατηγοριοποίηση βάση αναγκών των πελατών γίνεται στην πρώτη επαφή με ένα πελάτη. Οι πελάτες, έχουν κάποιες απαιτήσεις/ανάγκες οι οποίες είναι αναγκαστικές βάση νομοθεσιών οι οποίες και επισημαίνονται στους πελάτες είτε είναι νέες επιχειρήσεις ή υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Τα προσόντα που χρειάζονται σήμερα είναι η αντίληψη αυτών των αναγκών του κάθε πελάτη και μέσω της διεύρυνσης υπηρεσιών που παρέχονται από το γραφείο να μπορεί το γραφείο να είναι πλέον το σημείο αναφοράς του πελάτη για τις οποιεσδήποτε ανάγκες του.

Σε αυτό το βήμα, το κάθε γραφείο καλείται να είναι σωστά πληροφορημένο σε αλλαγές σε νομοθεσίες, φορολογικές πρακτικές καθώς επίσης και αλληλοεπίδρασης παραγόντων που επηρεάζουν τους πελάτες. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να ενημερώνονται στους πελάτες σε τακτική βάση με τον κατάλληλο τρόπο για να επιτυγχάνεται κυρίως η παρακολούθηση των αλλαγών και των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις των πελατών.

Ο κάθε πελάτης του γραφείου έχει κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την ιδιότητα της επιχείρησης/δραστηριότητας που διατηρεί, αυτές εξυπηρετούνται με την κατηγοριοποίηση του κάθε πελάτη.
Ο στόχος της Audit Assist Pro, πέραν της εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων αυτών, είναι η παροχή πληροφοριών που είναι βασικές στην αντίληψη της δραστηριότητας που διατηρεί ο κάθε πελάτης.
Αυτό το οποίο αντιμετωπίζεται συχνά είναι οι πελάτες να απασχολούνται περισσότερο με τη λειτουργία της επιχείρησής τους και για αυτό προσπαθούμε κυρίως να παρέχουμε την απαραίτητη οικονομική πληροφόρηση που μπορεί να βοηθήσει στην έκρυθμη λειτουργία της επιχείρησης του κάθε πελάτη και να οδηγήσει τον πελάτη στις σωστές αποφάσεις που αφορούν επόμενα βήματα.
Στην Audit Assist Pro προετοιμάζεται ο κάθε πελάτης στην συμπερίληψη της τεχνολογίας στην επιχείρησή του, είτε αυτό αφορά μεθόδους πληρωμής, μεθόδους παραγγελιών, μεθόδους τροφοδότησης, ακόμα και προώθησης στο διαδίκτυο. Παράλληλα, γίνονται προτάσεις προς τους πελάτες για το πως μπορεί η λειτουργία της επιχείρησης να γίνεται διαφορετικά επιτυγχάνοντας τους ίδιους στόχους.
Το γραφείο Audit Assist Pro αναλαμβάνει διεκπεραίωση εργασιών πελατών από όλη την Κύπρο, αυτοτελώς εργοδοτούμενους, συνεταιρισμούς, ιδιωτικές εταιρείες καθώς επίσης και οντότητες δημοσίου συμφέροντος.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι λογιστικές υπηρεσίες, ελεγκτικές υπηρεσίες, φορολογικές υπηρεσίες καθώς επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες όσο αφορά συγκεκριμένα έργα πελατών (συμπεριλαμβανομένου μελέτες βιωσιμότητας, και οικονομικές μελέτες).
Το λογιστικό/ ελεγκτικό γραφείο, το προσωπικό και οι διευθυντικοί σύμβουλοι έχουν ως στόχο την προσωπική επικοινωνία με τον κάθε πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι στόχος είναι ο κάθε πελάτης να μπορεί να επικοινωνήσει και να εμπιστευτεί τις συμβουλές που θα παρέχουμε όσο αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεών του.

Η επικοινωνία της ομάδας της Audit Assist Pro με τους πελάτες είναι με τρόπο που ο κάθε πελάτης να αντιλαμβάνεται που χρειάζεται η συμβολή του οικονομικού συμβούλου και αυτή η συμβολή να είναι ουσιαστική στη λήψη αποφάσεων.

Η δική τους συμβολή δεν περιορίζεται στην διεκπεραίωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων και ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, αλλά συμπεριλαμβάνει και διενέργειες με άλλους παράγοντες που αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες, όπως δημόσιους φορείς, τράπεζες, προμηθευτές. ∆ηλαδή, όσον αφορά τους πελάτες, η ομάδα προσπαθεί να είναι ένας συνεργάτης και όχι απλά ένας πάροχος υπηρεσιών.
Στην Audit Assist Pro η επικοινωνία με τους πελάτες είναι καθημερινή σε διάφορα θέματα εκτός από τις τυπικές υποχρεώσεις που η κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει, καθώς επίσης και με οποιεσδήποτε ανάγκες που μπορεί να παρουσιαστούν ή ενδέχεται να παρουσιαστούν.
Αναλόγως της απαίτησης/ανάγκης του κάθε πελάτη, η επικοινωνία είναι με το μέλος του προσωπικού που χειρίζεται το σχετικό θέμα που αντιμετωπίζει ο κάθε πελάτης. ∆ηλαδή, στο γραφείο υπάρχει ο κάθε συνάδελφος, ο οποίος με εξειδίκευση στον κάθε τομέα, αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση του πελάτη. Μέσω της εξειδικευμένης αντιμετώπισης των θεμάτων/αναγκών/προβλημάτων του κάθε πελάτη ο στόχος της ομάδας είναι να εξυπηρετείται ο κάθε πελάτης όπως αρμόζει βάση των αναγκών του, γνωστοποιώντας στον πελάτη πως αλλάζουν οι οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του στο δυναμικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.
Το λογιστικό/ελεγκτικό γραφείο αγκαλιάζει την τεχνολογία καθώς θεωρεί ότι πλέον η τεχνολογική πρόοδος επιβάλλει την σύμπτυξη τεχνολογιών στις επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών.
Για παράδειγμα, όλα τα ιστορικά αρχεία πελατών που αφορούν τις πιο σημαντικές πληροφορίες των επιχειρήσεών τους είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, και τα πάντα είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα στους πελάτες όποτε τα χρειαστούν. Στην Audit Assist Pro δεν βασίζονται στην αποθήκευση πληροφοριών σε έντυπη μορφή,
καθώς ο στόχος τους είναι να καταφέρουν και να καταλήξουν σε ένα σύμπλεγμα από τεχνολογίες οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούν τον πελάτη, και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και από τον πελάτη. Άρα, αυτά που προσφέρονται από το γραφείο (καθώς αναπτύσσεται παράλληλα και η ομάδα), θα χρειάζονται επίσης την τεχνολογική πρόοδο του πελάτη. Έτσι, θα είναι εφικτό να γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών δουλεύοντας αρμονικά μαζί τους. Σύμφωνα με την Audit Assist Pro όλες οι επιχειρήσεις στην επαρχία Αμμοχώστου παρουσιάζουν μια καμπύλη αύξησης εργασιών/ εισοδημάτων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και μείωσης μέχρι και εκμηδένισης μετά το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, και αυτό είναι αποτέλεσμα της εποχικότητας. Η εποχικότητα στην επαρχία μας επηρεάζει τις επιχειρήσεις ποικίλα, διαχρονικά και θα μπορούσαμε να πούμε και διαβρωτικά.
Αυτό σημαίνει ότι, οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα από αυτές τις επιχειρήσεις, είτε είναι παραγγελίες, ανάγκες εργοδότησης, δυνατότητα αποπληρωμής, εκπαίδευσης προσωπικού κ.α. δεν μπορεί να σχεδιαστεί σε ένα ορίζοντα χρονιαίο, αλλά ολιγόμηνο.
Τονίζουν ότι η επαρχία Αμμοχώστου έτσι παρουσιάζει μια έλλειψη δυναμικής όσο αφορά την ανάπτυξη επιχειρήσεων που ασχολούνται με διαφορετικούς τομείς εκτός του τουρισμού, λόγω και της έλλειψης του ανθρωπίνου δυναμικού που είναι διαθέσιμο να διοχετευτεί σε αυτούς τους τομείς. Αυτό σημαίνει, ότι νεοφυής επιχειρήσεις δεν προτιμούν την επαρχία μας όταν οι ανάγκες προσωπικού είναι συγκεκριμένες. Αυτό όμως ίσως αλλάξει με τις δυνατότητες τηλεργασίας και λόγω της αυξητικής πορείας του κόστους ζωής σε άλλες πόλεις σε σύγκριση (ακόμη) με την περιοχή μας.
Σαν συνέπεια αυτού παρατηρούν ότι οι νέοι που αποφασίζουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του συμβούλου επιχειρήσεων περιορίζονται σε αριθμό, όμως η πεποίθησή μας είναι ότι σίγουρα δεν περιορίζονται σε ικανότητες.
Οι λογιστές, τα λογιστικά γραφεία, και γενικότερα οι επαγγελματικές υπηρεσίες θα μεταμορφωθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με σήμερα.
Η συμβολή του επαγγελματία συμβούλου προς τις επιχειρήσεις θα παρέχει υπηρεσίες σε ένα ευρύτερο φάσμα που θα περιλαμβάνει όλες τις τυπικές υπηρεσίες (λογιστικές/ φορολογικές/ελεγκτικές) μαζί με τη χρήση τεχνολογίας και πληροφοριών σε ζωντανή ροή δίνοντας απαντήσεις σε θέματα πελατών καθώς συμβαίνουν. Η μετεκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου είναι απαραίτητη, καθώς επίσης θα κληθούν να συμβάλλουν και στην εξέλιξη των πελατών.

Σημαντικό θέμα πλέον ήδη και σήμερα, είναι ο επαγγελματίας του κλάδου να γνωρίζει πώς ο πελάτης μπορεί να συμπεριλάβει στην επιχείρησή του τεχνολογίες που ήδη εφαρμόζονται, όπως πλατφόρμες πληρωμών, πλατφόρμες παραγγελιών, καθώς επίσης και χρήση συστημάτων παρακολούθησης αποθήκης και πωλήσεων. Άρα, ο κάθε επαγγελματίας απαραίτητα πλέον χρειάζεται την τεχνολογική υποδομή, τεχνογνωσία και ικανότητα και θέληση μετεξέλιξης στην νέα μορφή που θα συμπεριλαμβάνει πλέον τις επαγγελματικές υπηρεσίες.

Παραλίμνι: Λεωφόρος Πρωταρά 241, Block B, γραφείο 108, Λευκωσία: Ιπποκράτους 19, γραφείο 201

auditassistpro.com